Turkey Filet Mignon

  • Turkey Filet Mignon

    10.99

    5 oz. fresh turkey wrapped in bacon and grilled to perfection